Metal önümleri bilen üpjün edýäris

Gorag torlary

 • kebşirlenen sim paneli

  kebşirlenen sim paneli

  Kebşirlenen simli paneller
  Kebşirlenen sim tor panelleri, ýaşaýyş, söwda we senagat önümlerinde köplenç ulanylýan haýat görnüşidir.Bu paneller ýokary hilli galvanizli polat simden ýasalyp, berk we çydamly tor emele getirýär.Kebşirlenen sim tor panelleri köptaraply, tygşytly we gurmak aňsat, bu taslamalaryň giň topary üçin iň oňat saýlama bolýar.

 • Wagtlaýyn mähelläni dolandyrmak barýer diwary

  Wagtlaýyn mähelläni dolandyrmak barýer diwary

  Köpçülikleýin gözegçilik diwarlary diýlip hem atlandyrylýan ykjam wagtlaýyn diwarlar, beýikligi adatça 1 metrden 1,2 metre çenli ýa-da müşderiniň islegi boýunça öndürip bileris.izolýasiýa we gorag barýer seriýasyna degişlidir, dürli şäher in engineeringenerçiliklerini, meýdançalary, şäher ýollaryny, awtoulag ýollaryny, binany ösdürmegi, gyssagly ýerleri, jemgyýetçilik desgalaryny we beýleki ýerleri howpsuzlygy izolýasiýa etmekde giňden ulanylýar we howpsuzlyk izolýasiýasynda rol oýnaýar we irki duýduryş.

  Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!

 • 868 goşa simli haýat

  868 goşa simli haýat

  868 hatar çitim kebşirlenen simli çitdir.Bu diňe bir bezeg çiti bolman, eýsem goragly kebşirlenen simli diwar bolup durýar.Diňe adaty goşa simli haýatyň häsiýeti däl, ony has bezegli edýär.Has ýokary howpsuzlyk talaplary üçin dürli ugurlarda ulanyp boljak birnäçe goşmaça komponentler bar.

  Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!

 • PVC örtükli egrilen kebşirlenen simli tor bagy fermasy

  PVC örtükli egrilen kebşirlenen sim tor bagy fermasy ...

  Şetdaly sütünleri bolan 3D diwar paneli, bu önümiň görnüşi gaty owadan görünýär we ömri uzak.Baglarda giňden ulanylýar,

  Jaýlar, jaýlar, açyk meýdançalar, ýollar we ş.m.

  Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!

 • 6 aýakly gyzgyn galvanizli zynjyr baglanyşyk diwary, wagtlaýyn diwar, satylýan bag diwary

  6 aýakly gyzgyn galvanizli zynjyr baglanyşyk çit, Tem ...

  zynjyr baglanyşyk çit, göwher tor çit ýa-da Hooked gül tor hökmünde hem bellidir.zynjyr baglanyşyk diwary demir sim çig malyny öwrüp ýasalýar.Gyralary dolamagyň iki görnüşi hem bar: eplenen gyrasy we öwrümli gyrasy.Çig mal galvanizli polat sim ýa-da PVC örtülen polat sim bolup biler.Soňkusy adaty reňkde bolup biler, iň meşhury goýy ýaşyl.

  Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!

 • Bag haýaty Häzirki zaman demir demir çit

  Bag haýaty Häzirki zaman demir demir çit

  Galvanizli diwar ýokary güýçli polatdan ýasalan willalar, baglar, ýol gyralary ýa-da zawod meýdançalaryny izolýasiýa etmek üçin ulanylyp bilner, güýçli poslama garşylyk, ýokary temperatura çydamlylygy, binýadyň pes talaplary, uzak ömri, aňsatlygy bilen umumy güýji ep-esli gowulaşýar. arassa

 • Howpsuzlyk programmalary, galvanizli gyrkyjylar, konsertina, rezor sim

  Howpsuzlyk programmalary üçin, Galvanizli Saçlar, Co ...

  Razor tikenli sim, altyburçly razor tikenek sim, rezor diwar tikenek sim, razor tikenek sim ýa-da Dannet tikenek sim hökmünde hem bellidir.Bu bir görnüş

  Has gowy gorag we haýat berkligi bilen gyzgyn galvanizli polat listden ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan häzirki zaman gorag diwar materialy.Razor simi berk diwar, aňsat gurnama we garramaga garşylyk aýratynlyklaryna eýe bolan ýiti pyçak we güýçli ýadro simini kabul edýär.

 • razor sim Möhüm ýerler üçin dyrmaşmaga garşy metal diwar

  razor sim Impor üçin dyrmaşmaga garşy metal diwar ...

  Tikenli garawul, ýiti ýiti burçly galvanizli polatdan ýa-da pyçak ýaly poslamaýan polatdan, gorag enjamlarynyň esasy sim birleşmesi hökmünde polat simden ýasalan gorag torunyň täze görnüşi, önümiň öňüni almak, agdarmak we ş.m. ajaýyp gorag izolýasiýa effektini gazanmak üçin material gaty, ýokary güýç, ýokary dartyş, üýtgeşik şekil dizaýny.

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • takmynan 11

Gysgaça düşündiriş :

20 ýyldan gowrak tejribesi bolan haýat tor öndürijisi Hebei Henglian Metal Products Co., Anping haýat tor birleşiginiň agzasy.Uly ýol diwar torlary, türmäni goramak torlary, tikenli diwar torlary, ikitaraplaýyn diwar torlary, şäher diwar torlary, howa menziliniň diwar torlary, stadion diwarlary, pyçakly arkanlar we bidüzgünçilik kapasalary ýaly köp sanly diwar torlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.Gündelik önümçilik kuwwatymyz haýran galdyryjy çalt we 5000 inedördül metre ýetip biler!50-den gowrak bagyşlanan işgär bilen müşderilerimize çalt we amatly tejribe bermäge borçlanýarys.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda sergileri

 • 微 信 图片 _20240229100312
 • 55758756
 • 微 信 图片 _20231128095312
 • 微 信 图片 _20231216145856
 • 微 信 图片 _20231124160001
 • Kanada wagtlaýyn diwar panelleri satylýar

  Kanada stilindäki wagtlaýyn kebşirlenen diwar, ykjam diwar, göçme diwar diýlip hem bilinýär, Kanada we Demirgazyk Amerikada iň meşhur wagtlaýyn haýat görnüşidir.Kanadanyň ykjam diwarynyň esasy aýratynlygy inedördül turbalar bilen kebşirlenen gaty çarçuwadyr, tekiz berkitme aýaklary we p şekilli ýokarky birikdiriji.Wagtlaýyn ...

 • Awtoýol howpsuzlygy, gyzgyn çümdürilen galvanizli ýa-da PVX örtükli kebşirlenen diwar panelleri

  Magistral diwar panelleri material: qualityokary hilli pes uglerod polat sim, ýokary uglerod polat sim, galvanizli demir sim (Q195 & Q235) Birmeňzeş açyk we berk gurluşy bolan panelleri ýa-da listleri emele getirmek üçin sim tor bilen kebşirlenýär.Metal simli diwarlar we şöhleler, ses päsgelçilikleri ...

 • Müşderä razor simli päsgelçilikli haýat

  Razor sim ýiti pyçakly simiň bir görnüşidir, awtoulaglary, haýwanlary we adamlary öz zatlaryňyzy ýok etmegi duruzyp biler .Razor simli päsgelçilikli diwar üç sany rulon simli ýa-da demir çarçuwaly ýekeje rulonly sim bilen birikdirildi, mümkin has güýçli we güýçli bol

 • Awstraliýa wagtlaýyn diwar

  Awstraliýa Wagtlaýyn haýat Wagtlaýyn haýat panelleri wagtlaýyn saýt howpsuzlygy üçin ideal çözgütdir.Paneller gaty çydamly we köp ulanmak üçin amatly.“LinkLand” wagtlaýyn feýting ulgamy gurmak aňsat we panelleriň göni işlemegi ýa-da goşulmagy üçin ýygnalyp bilner ...

 • Jübüt simli diwar - Aýlawy arassalamak

  Iki simli diwar, goşa gorizontal simli diwar, 2d panelli diwar ýa-da ekiz simli diwar diýlip atlandyrylýan goşa simli diwar.şeýle hem 868 ýa-da 656 diwar paneli diýlip atlandyrylýar Her kebşirlenen nokat bir dik we iki gorizontal sim bilen kebşirlenýär, adaty kebşirlenen diwar panelleri bilen deňeşdirilende, goşa simli diwar has ýokary ...

 • şahadatnama12
 • şahadatnama13