Metal önümleri bilen üpjün edýäris

Gorag torlary

 • Wagtlaýyn izolýasiýa ykjam diwar märekäniň gözegçilik barýer diwary

  Wagtlaýyn izolýasiýa ykjam haýat mähellesine gözegçilik ...

  Köpçülikleýin gözegçilik diwarlary diýlip hem atlandyrylýan ykjam wagtlaýyn diwarlar, beýikligi adatça 1 metrden 1,2 metre çenli ýa-da müşderiniň islegi boýunça öndürip bileris.izolýasiýa we gorag barýer seriýasyna degişlidir, dürli şäher in engineeringenerçiliklerini, meýdançalary, şäher ýollaryny, awtoulag ýollaryny, binany ösdürmegi, gyssagly ýerleri, jemgyýetçilik desgalaryny we beýleki ýerleri howpsuzlygy izolýasiýa etmekde giňden ulanylýar we howpsuzlyk izolýasiýasynda rol oýnaýar we irki duýduryş.

  Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!

 • 8aşaýyş perimetri diwary 868 setir goşa polýus çit

  8aşaýyş perimetri diwary 868 setir goşa pol ...

  868 hatar çitim kebşirlenen simli çitdir.Bu diňe bir bezeg çiti bolman, eýsem goragly kebşirlenen simli diwar bolup durýar.Diňe adaty goşa simli haýatyň häsiýeti däl, ony has bezegli edýär.Has ýokary howpsuzlyk talaplary üçin dürli ugurlarda ulanyp boljak birnäçe goşmaça komponentler bar.

  Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!

 • Awstraliýa çäreleri üçin göçme galvanizli demir wagtlaýyn diwar

  Au üçin göçme galvanizli demir wagtlaýyn diwar ...

  Wagtlaýyn diwar, klipler bilen bilelikde berkidilen we biri-birine bagly bolup, göçme we çeýe, köp sanly programma üçin amatly erkin, öz-özüni goldaýan diwar paneli.Çit paneli agyr agramly aýaklar bilen goldanýar we programma baglylykda gapylar, tutawaç aýaklary we diregler ýaly dürli esbaplar bilen üpjün edilýär.

  Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!

 • Açyk dyrmaşma diwar Highokary howpsuzlyk bezegli kebşirlenen diwar

  Açyk dyrmaşma diwar ýokary howpsuzlyk bezegi W ...

  Kebşirlenen diwar ýokary ygtybarly simli diwar bolup, onuň ömri uzak we baglarda, jaýlarda, açyk meýdançalarda, ýollarda we ş.m. giňden ulanylýar.Bu görnüşldedsimli diwar gaty özüne çekiji we tygşytly çözgütdir.Panelleriň ýokarsynda, merkezinde we aşaky gyralarynda 'V' şekilli şöhleler bar, olar diňe bir daşky görnüşi ýokarlandyrman, eýsem ýazgylaryň arasynda bitewi goldawy üpjün edýär.Panelleriň ýokarsynda, merkezinde we aşaky gyralarynda 'V' şekilli şöhleler bar, olar diňe bir daşky görnüşi ýokarlandyrman, eýsem ýazgylaryň arasynda bitewi goldawy üpjün edýär.
  3 gatly kebşirlenen simli diwar ulgamy häzirki zaman we göze ýakymly agyr kebşirleýiş berkitme ulgamydyr.

  spesifikasiýa, reňk, ýerüsti bejermek ýaly özleşdirilen zatlary kabul edýäris.

  Zawodlarymyz Hytaýda ýerleşip, bütin dünýä eksport edilýär!

 • Bag fermasy 3D egrilen PVX örtükli egrilen kebşirlenen metaldan ýasalan diwar

  Bag fermasy 3D egri PVC örtükli egrilen kebşirlenen ...

  Şetdaly sütünleri bolan 3D diwar paneli, bu önümiň görnüşi gaty owadan görünýär we ömri uzak.Baglarda giňden ulanylýar,

  Jaýlar, jaýlar, açyk meýdançalar, ýollar we ş.m.

  Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!

 • 656 Senagat meýdanynda goşa kebşirlenen tor çit

  656 Induda galvanizli goşa kebşirlenen tor çit ...

  656 diwar berk kebşirlenen retikulirlenen diwar.Bu diňe bir bezegli diwar däl, eýsem amatly elektrik kebşirleme ekranydyr.Artykmaçlyklary esasynda goşa simli diwaryň berkligini miras alýar we has bezeglidir.Has ýokary howpsuzlyk talaplary üçin, dürli ugurlarda ulanyp boljak dürli goşmaça komponentler bar.

  Zawodlarymyz Hytaýda ýerleşip, bütin dünýä eksport edilýär!Sargytlaryň iň az mukdary 100 toplumdyr.

 • 356 358 Highokary howpsuzlyk öndürijiligi bilen ogurlyga garşy kebşirlenen polat simli diwar

  356 358 Ogrulyga garşy kebşirlenen polat simli diwar ...

  Ogurlyga garşy 358 dykyzlykly diwar, ýokary howpsuzlyk we açyk içki görnüşe eýe.Esasan türmeler, howa menzilleri we güýç howpsuzlygy ýaly ýokary gorag talaplary bolan dürli howpsuz ýerlerde ulanylýar.Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!Sargytlaryň iň az mukdary 100 toplumdyr.

 • 6 aýakly gyzgyn galvanizli diwar, wagtlaýyn PVX zynjyr baglanyşyk çit, satylýan bag çit

  6 aýakly gyzgyn galvanizli diwar, wagtlaýyn PVC ...

  Baglanan gül toruna göwher tor çit ýa-da zynjyr baglanyşyk diwary hem diýilýär.Çeňňek gül tor, demir sim çig malyny öwrüp ýasalýar.Gyralary dolamagyň iki görnüşi hem bar: eplenen gyrasy we öwrümli gyrasy.Çig mal galvanizli polat sim ýa-da PVC örtülen polat sim bolup biler.Soňkusy adaty reňkde bolup biler, iň meşhury goýy ýaşyl.

  Zawodymyz Hytaýda ýerleşip, dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär!Sargytlaryň iň az mukdary 100 toplumdyr.

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • takmynan 11

Gysgaça düşündiriş :

20 ýyldan gowrak tejribesi bolan haýat tor öndürijisi Hebei Henglian Metal Products Co., Anping haýat tor birleşiginiň agzasy.Uly ýol diwar torlary, türmäni goramak torlary, tikenli diwar torlary, ikitaraplaýyn diwar torlary, şäher diwar torlary, howa menziliniň diwar torlary, stadion diwarlary, pyçakly arkanlar we bidüzgünçilik kapasalary ýaly köp sanly diwar torlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.Gündelik önümçilik kuwwatymyz haýran galdyryjy çalt we 5000 inedördül metre ýetip biler!50-den gowrak bagyşlanan işgär bilen müşderilerimize çalt we amatly tejribe bermäge borçlanýarys.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda sergileri

 • H3d0afa2f9b8144b0ac86c5379b647419v
 • H16bba472b79642d49ee76efc5c4c8badB.png_960x960
 • H3727ba3e447241cca26f1e06309a185b9
 • 链 节 围栏
 • Çagalar meýdançasy, ferma, öri meýdanlary, zawod, ýol diwary, haýat derwezesi üçin zynjyrly haýat.

  Zynjyr baglanyşyk diwaryna “Almaz zynjyr baglanyşygy”, mata simli rulon, siklon çit, göwher tor çit diýilýär, adatça beýsbol meýdançasynda, ýaryş meýdançasynda, oýun meýdançasynda, ferma, öri meýdanlary, zawod, giň ýerlerde ulanylýar. Roadol diwary ,, haýat derwezesi, öý we jaýlar, kuwwat gatnaşygy ...

 • Howpsuzlygyňyzy goramak üçin dyrmaşma garşy diwar üçin razor sim

  Razor tikenli sim, adaty tikenek simleriň kämilleşdirilen howpsuzlyk önümleri hökmünde konsertina razor sim diýlip atlandyrylýan Razor sim, howpsuzlyk we howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrdy.Basyp alyjylara garşy belli bir päsgelçilik döretmek üçin diwar ýa-da binalaryň ýokarsy boýunça aýratyn ulanylyp bilner.Şeýle hem ...

 • 2023 Hytaý täze dizaýn üçburçluk egrilen simli diwar - V şekilli diwar

  Üçburçluk egilmek çitim, egrilen egri egri egri görnüşli V görnüşli kebşirlenen sim torunyň bir görnüşidir.3D egrilen kebşirlenen diwar diýlip hem atlandyrylýar. Üçburçluk egriji diwar ýokary hilli pes uglerod polat siminden, galvanizli simden ýasalýar.Soňra gyzgyn batyrylan galvanizli, poroşok bilen örtülen ýa-da pvc örtülen bolar. Üçburçluk egilmek ...

 • Gabion sebedi näme the gabion gutusy üçin programma näme? The diýen soraga jogap

  Gabion gutusy agyr galvanizli polat simden altyburç simden ýasalan gönüburçly sebetlerdir.ýa-da kebşirlenen sim torlary. Sebetler gaplanan gaýalardan doldurylýar we agyrlyk görnüşli diwar emele getirmek üçin bilelikde galýarlar. Olaryň ömri 60 ýyl we wa beton diwarlar ýaly ýykylmaýar ...

 • ABŞ-da meşhur galvanizli baglanyşyk wagtlaýyn diwar önümçiligi tamamlady

  Zynjyr baglanyşygy wagtlaýyn çit, Amerikan görnüşindäki wagtlaýyn diwar, hereketli diwar, gurluşyk diwary hem diýilýär.Ol zynjyr baglanyşyk panelinden, tegelek turba çarçuwasyndan, polat aýaklardan, goşmaça ýaýdan we gysgyçlardan ybarat, siklon çitler ýa-da göwher çitler diýlip hem atlandyrylýar.Köpugurly diwar hökmünde ...

 • şahadatnama12
 • şahadatnama13